استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
3001

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
882
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۱-۲۹
567
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1395
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
3062
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2166

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
85
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
527
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
496