استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
1884

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
428
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۰-۰۱-۲۴
395
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1081
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
2094
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1712
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
99
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
146
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
150