استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
2325

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
551
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۱-۲۹
428
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1128
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
2437
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1803
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
236
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۰۶-۲۱
285
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
282