استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3615

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1399
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
812
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1742
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3949
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2677

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
553
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
817
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
759