استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3412

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1247
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
714
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1632
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3654
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2479

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
393
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
732
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
655