استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
74
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
312
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
317
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
269
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
122