تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
49
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
292
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
292
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
257
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
89