تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
2207

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
513
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۱-۲۹
408
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1109
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
2320
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1761
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
179
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
229
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
۱۴۰۰-۰۸-۱۰
301