کشور ترکیه

فاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه