اردبیل

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
342
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۸-۱۰-۱۵
741

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
525
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
610
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1073
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
608
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۸-۰۶-۱۱
773
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
1938
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1266