اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
123
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
98
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
786
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
2049

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
970
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
934
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1752
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
909
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
1145