اردبیل

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
240
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۸-۱۰-۱۵
517

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
421
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
494
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
932
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
516
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۸-۰۶-۱۱
658
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
1783
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1168