اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۲-۲۲
84
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
630
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۱-۰۲-۰۵
417
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1328
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
4145

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1360
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1213
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۶
2492
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۰-۰۶-۱۸
1275