اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
474
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
311
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1200
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
3435

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1260
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1178
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۶
2289
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۰-۰۶-۱۸
1181
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۴۰۰-۰۶-۰۹
1448