اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
529
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
1336

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
709
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
750
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1404
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
731
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
918
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
2242