اردبیل

حوزه فعالیتکد شعبهسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلینوعخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
12
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
95
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
59
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۸-۰۶-۱۱
90
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
1054
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
544
اردبیل
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
380

شعبه فلسطین اردبیل

اطلاعات ناقص
اردبیل
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
304

شعبه حافظ اردبیل

اطلاعات ناقص
اردبیل
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
252