اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
343
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
241
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1043
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
2821

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
1198
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
1142
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۶
2070
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۰-۰۶-۱۸
1110
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۴۰۰-۰۶-۰۹
1365