اردبیل

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
458
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۸-۱۰-۱۵
1009

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
628
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
694
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1233
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
666
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
868
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
2080
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1338