پارساباد

کد شعبهنوعخدمات در محل
۱۳۹۷-۰۴-۰۱
۱۳۹۸-۱۱-۳۰
854

شعبه امام پارساباد

اطلاعات ناقص
پارساباد
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
470

مرکزی پارساباد

اطلاعات ناقص
پارساباد
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
298
۱۳۹۶-۱۰-۲۶
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
780
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۸-۱۱-۰۱
657
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1214

کارواش دالغا

اطلاعات کامل
پارساباد
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
104