مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۱۹
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
108
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۷-۱۲-۱۸
129
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۷-۱۲-۲۵
126