مشگین شهر

مسیر دسترسیکد شعبهفاصله از مرکز شهردورهسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلینوعکمبودهاخدمات در محلکدشغل فعلیامکاناتدانشگاهساعات کارسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
219
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
85
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
۱۳۹۷-۱۲-۲۳
227
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
147
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
125

شعبه مرادلوی رضی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
129